Секое дете заслужува да биде ученик!

ООУ ,, Страшо Пинџур ” Карбинци им искажува благодарност на влонтерите на Црвен Крст Штип и логистичката поддршка од Општина Карбинци за хуманитарна акција со училишен прибор на учениците од социјално-ранливи семејства.