СИП Програма

Листа на наставни програми со позитивно мислење од БРО за слободните изборни предмети

Во ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци наставниците од четврто и петто одделение во периодот од месец април до крајот на месец јуни, изготвија наставни програми за слободните изборни предемети кои што учениците сакаат да ги изучуваат во учебната 2022/23година.

Изготвените наставни програми беа доставени до Бирото за развој на образование за мислење. Во текот на месец јули со позитивно мислење за реализација на наставните програми за слободните изборни предмети се следниве:

(1) Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:
– Ликовно образование

(2) Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

– Фигури од хартија
– Тетатарска работилница (БРО)

(3) Изборни предмети за поддршка на личниот и на социјалниот развој на учениците:

– Разрешување конфликти
– Мултикутурни работилници
– Градење на интерперсонални односи
– Финансиска писменост (БРО)

(4) Изборни предмети од спортско – рекреативен карактер:

– Фудбал
– Кошарка
– Одбојка

Педагошко-психолошка служба на
ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

Изборен Ликовно образовани5 одд_Преземи DOC
Изборен Фигури од хартија – 5 одд_Преземи DOC
Изборен-Кошарка-V оддПреземи DOC
Изборен-Мултикултурни работилници-5 оддПреземи DOC
Изборен-Одбојка-5 оддПреземи DOC
Изборен-Разрешување конфликти-5 оддПреземи DOC
НП-ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ-4оддПреземи DOC
НП-ФУДБАЛ-изборен-4оддПреземи DOC