Денеска Црвен Крст имаше општа  дисеминација за сопствените активности и цели со учениците од 8-1 и 9 – 1 одд.