Посета на учениците од второ одд.од Димитар Влахов во нашето училиште и село Карбинци

Посета на учениците од второ одд.од Димитар Влахов во нашето училиште и село Карбинци. Подобро да ги стекнат стандардите по предметот Општество за разликите во село и град.