По повод 5 ти Март – Патрониот празник на нашето училиште ООУ „Страшо Пинџур“-Карбинци

беше распишан Литературен конкурс на слободна тема, во две категории:

  – Ученици од одделенска настава од III – V одделение и 

  – Ученици од предметна настава од VI – IX одделение кој заврши на 29.02.2024г.

По тој повод, се организираше и Литературно читање на кое беа наградени следниве ученици:

 Ученици од III – V одделение :

I – место го делат: 

– Никола Минов – IVодделение, „Мајчин јазик“, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Гордана Барбашка и 

– Филип Николов – IVодделение, „Книгата е најдобар другар“, ООУ „Димитар Влахов“- Штип, ментор:Маре Жежова

II– место го делат:

– Ангела Стојанова – III одделение, „Зимски пејсаж“, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор: Снежана Здравева

– Каролина Јакимова – IVодделение, „Пролет“, ООУ „Ванчо Прќе“- Штип, ментор:Татјана Лазарова

III– место го делат:

– Јована Николиќ – IVодделение, „Зима“, ООУ „Димитар Влахов“-Штип, ментор:Маре Жежова и 

– Леона Павлова – Vодделение, „Пролет“, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Билјана Димитрова

• Награда за континуирано учество на литературниот награден конкурс:

– Софија Велинова – IVодделение „Среќа и радост“ – ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Андонова

 Пофалници добија:

– Анастасија Димитровска – IVодделение, ООУ „Ванчо Прќе“- Штип, ментор:Дербова Васка

– Матеја Димитрова – Vодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Билјана Димитрова

– Сандра Манасиева – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Андонова

– Мартина Атанасовска – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Андонова

– Меланија Ѓорѓиевска – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Андонова

– Анабела Илиева – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Гордана Барбашка

– Антонија Крстева – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Гордана Барбашка

– Матеј Митев – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Гордана Барбашка

– Кристијан Алексов – IVодделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Гордана Барбашка

 Ученици од VI – IX одделение:

I – место го делат: 

– Димитар Костов – VIII одделение, „Пораки кон иднината“,ООУ „Гоце Делчев“- Штип, ментор:Маре Ристова и 

– Марко Џорлев – VII одделение, „Татковината и мајчиниот јазик“, ООУ „Ванчо Прќе“- Штип, ментор:Загорка Донска

II– место го делат:

– Анисија Спаскова – VIII одделение, „Другарство“, ООУ „Славејко Арсов“- Штип, ментор: Драгица Петрова

– Анастасија Атанасова – VIII одделение, „До тебе“, ООУ „ Димитар Влахов “- Штип, ментор:Славица Димитрова

III– место го делат:

– Симова Михаела – VI одделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Попадинова Тошева

– Кјара Николова – VI одделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Попадинова Тошева

 Пофалници добија:

– Ејлул Ганија – VII одделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Попадинова Тошева

– Алејна НУр Зубероглу – VI одделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Попадинова Тошева

– Ипек Сулиман – VI одделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци, ментор:Катерина Попадинова Тошева

– Елиф Сулиман – VII одделение, ООУ „Страшо Пинџур“- Карбинци,ментор:Катерина Попадинова Тошева